WOZ waarde voor 2021/2022 vastgesteld door de gemeente

WOZ waarde voor 2021/2022 vastgesteld door de gemeente

De WOZ-waarde van 2021 is gebaseerd op waardepeildatum 1-1-2020. Sinds 1997 geldt een landelijke regeling voor de waardering van onroerende zaken, de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De Wet WOZ schrijft voor dat gemeenten elk jaar een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. Vroeger gold die WOZ-waarde voor een periode van meerdere jaren. Ook de tijd die ligt tussen de waardepeildatum en het bekendmaken van de beschikking is verkort. De beschikking die in 2021 wordt verzonden is bepaald naar de waarde van onroerende zaken op 1 januari 2020. De WOZ-beschikkingen worden door de meeste gemeenten tussen 1 januari en 28 februari verstuurd. Bent u het niet eens met deze beschikking dan kan u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Dit kan via de gemeente of via een adviesbureau. 

OZB onroerende-zaakbelastingen 2021

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschillende belastingen, zoals de (OZB) onroerende-zaakbelastingen, het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting en de watersysteemheffing van het waterschap. Daarnaast wordt de WOZ-waarde van bedrijven gebruikt voor de wet Werken aan winst. Bij een erfenis wordt gekeken naar de WOZ-waarden en ook bij de verkoop van uw woning vraagt de notaris naar de WOZ-waarde. In bepaalde gebieden in Nederland is de WOZ-waarde van belang voor de huurprijs van woningen.  De nieuw vastgestelde WOZ-waarde van uw pand staat vermeld op het aanslagbiljet OZB. De WOZ-beschikking als apart document is enkele jaren geleden vervallen.

Waardebepaling van een woning (WOZ-waarde)

Bij de waardebepaling zijn taxateurs uitgegaan van het bedrag dat uw pand zou kunnen opbrengen op de waardepeildatum 1 januari 2020. De wet schrijft voor dat bij de waardebepaling moet worden uitgegaan van de veronderstelling dat het pand leeg verkocht en onmiddellijk in gebruik kan worden genomen. Dit is bijvoorbeeld bij woningen de vrije verkoopwaarde van het pand. Er mag dus geen rekening gehouden worden met onder meer het waardedrukkend effect van verhuur of erfpacht.

Voor de waardebepaling heeft de gemeente de beschikking over veel informatie over een pand: kaarten, bouwtekeningen, metingen en verkoopprijzen uit het Kadaster, lucht- en gewone foto’s en al eerder door de gemeente vastgelegde gegevens (bijvoorbeeld de grootte van een pand). Bij de meeste gemeenten konden burgers deze gegevens in de afgelopen jaren via internet controleren. De bestaande informatie over het onroerend goed vult de gemeente aan met de gegevens over veranderingen in de afgelopen periode (verbouwingen en dergelijke).


Kan ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Nadat de kenmerken van uw woning zijn vastgesteld, worden de prijzen van soortgelijke verkochte woningen (rond 1 januari 2012) onderzocht. Bovendien vindt er een vergelijking plaats van de verschillende woningen in de omgeving. Niet iedere woning wordt afzonderlijk bekeken. Vaak volstaat het bezoeken van één of een beperkt aantal woningen in een straat of buurt. De waarde van andere vergelijkbare woningen wordt dan hiervan afgeleid. Voor niet-woningen geldt een afwijkende methode van taxeren. Als u een nadere onderbouwing van de waardebepaling van uw pand wilt, dan kunt u een taxatieverslag opvragen. Bij uw beschikking ontvangt u van uw gemeente informatie hoe en waar dat moet, bijvoorbeeld via een speciale gemeentelijke internetsite. Meer informatie over de waardebepaling en de Wet WOZ vindt u www.wozwaardespecialist.nl.

Geen reactie's

Geef een reactie